Available courses

Khóa học đầu tiên

Hướng dẫn học
Để học tốt bài này, sinh viên cần tham khảo các phương pháp học sau:
Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia thảo
luận trên diễn đàn.
Sinh viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc qua email.
Tham khảo các thông tin từ trang Web môn học.
Nội dung
Lịch sử phát triển Internet.
Quá trình phát triển e-learning.
Mục tiêu
Hiểu được những khái niệm cơ bản về Internet và e-learning.
Phân biệt được vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ Internet.
Nắm được quá trình phát triển của Internet và e-learning trên thế giới và ở Việt Nam.